ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วสตำบลดินแดง
242
27 ตุลาคม 2566