คณะผู้บริหาร
 • นายนิวัต ตัดสมัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โทร:089-8679573

 • นายสุกิจ สายสิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงโทร:084-5071759

 • นายวรรณโชค ชุมทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โทร: 086-2825214

 • นายถาวร หนูชัยแก้ว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โทร 089-2821000

 • นายอนันต์ คงทุ่ม

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โทร: 097-9538914