กองช่าง
 • นายเฉลิม วิรุณรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเอกลักษณ์ พลการ

  นายช่างโยธา

 • นางสาวนิจศรา สมเขาใหญ่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายนักประพันธ์ จำนงรัตน์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายธัชกร หนูชัยแก้ว

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า