หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสุกิจ สายสิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงโทร:084-5071759

 • นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

  หัวหน้าสำนักปลัดโทร:081-2721116

 • นายเฉลิม วิรุณรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่างโทร:089-9278465

 • นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังโทร:081-2721116

 • นายลือชัย เอ่งฉ้วน

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโทร:089-8686862