กองคลัง
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวมลฤดี ชูมณี

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสุณิสา สุกใส

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปิยมาศ ขุนวิช่วย

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางราตรี จันทร์แก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายยงยุทธ เรืองมาก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวชไมพร แก้วแกมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอมรรัตน์ ทองแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายณัฐวุฒิ รัตนพล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ