กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายลือชัย เอ่งฉ้วน

  นักวิชาการศึกษา

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางดรุณี แสวงรู้

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวจุฑามาศ นามจิตร

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวแสงเดือน ชุมทอง

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นายสุภาพ เพ็ชรเรือนทอง

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางอ้อยทิพย์ สองเมือง

  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางจารุณี ศรีสุกใส

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวอำนวย จำนงรัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวกมนมาศ ตัดสมัย

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวสุพิณยา ชุมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางพัชรี ศรีสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ