สำนักปลัด
 • นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวลัดดาวรรณ ดีบุตร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจารุลิน รักษา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางวิษณีย์ ปานเพชร

  นักพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  นิติกร

 • นางมนจิรา คงจันทร์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายบุญรวย ศรีโรโรจน์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางสาวอมรรัตน์ ช่างสลัก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวกัญญา มีแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายเกรียงไกร คงประสม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมปอง เพชรร่วง

  นักการภารโรง

 • นางปรียาภรณ์ เยอรมัน

  แม่บ้าน