สมาชิกสภาอบต.
 • นายเสรี รอดมี

  ประธานสภา โทร:087-1237040

 • นางสาวศิริวรรณ จันทร์ทอง

  รองประธานสภาโทร:061-4648588

 • นายถาวร เรืองวิชา

  สมาชิก อบต. หมู่ 1โทร:082-2875707

 • นายโอภาส สดุกขำ

  สมาชิก อบต. หมู่ 2โทร:063-6138239

 • นายศิล์ปชัย ศรีสมบัติ

  สมาชิก อบต. หมู่ 4โทร:095-8452692

 • นายสายัญ คงประทุม

  สมาชิก อบต. หมู่ 6โทร:086-2834408