ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
30 พฤศจิกายน 2564

0


       ตำบลดินแดง เป็นตำบลที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยแบ่งแยกมาจากตำบลดินอุดม เมื่อปี พ.ศ.2534 แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านปลายทาง

หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว

หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง

หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

หมู่ที่ 5 บ้านปลายทับใหม่

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งคาทอง

     โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นที่มาประกอบอาชีพในตำบลดินแดง เพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินสลับกัน ดินส่วนใหญ่เป็นสีแดงที่มีความอุดมสมบูรณ์ พืชทางด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้แก่ประชาชนในตำบลดินแดงได้แก่ กาแฟ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการประชาชนซึ่งได้ยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา