ระบบสารสนเทศ Back Office
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบข้อมูลกลาง อปท. ระยะที่ 2 (INFO)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบยืนยันตัวบุคคล (SSO)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบฐานข้อมูล Smart Law (SLL)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(WASTE)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบคำของบประมาณ (SOLA)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. (ELE)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบบริการข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (WSG)
17 พฤศจิกายน 2566

0


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
17 พฤศจิกายน 2566

0


ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท
17 พฤศจิกายน 2566

0


การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
17 พฤศจิกายน 2566

0


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
17 พฤศจิกายน 2566

0


กองทุนสุขภาพตำบล
17 พฤศจิกายน 2566

0