ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหน้าเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ กองช่าง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง

2023-11-29

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร Brother) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-16

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-23

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-16

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จนถึงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลคลองพน

ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลทรายขาว

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-24

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำตู้หยอดเหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

เทศบาลตำบลควนกลาง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-21

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28